|

Modificació Ordenança de Civisme

L'Ajuntament de Llinars del Vallès disposa d'una ordenança de civisme aprovada pel Ple de la Corporació de data 17 de juliol de 2008 (publicada al BOP 1-8-2008)


Atès el temps transcorregut des de la seva aprovació, s'ha cregut necessari realitzar certes modificacions en aquesta ordenança, i per tant, sotmetre a participació de la ciutadania per tal que puguin realitzar les aprotacions a la modificació que ve motivada per:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores


Aquest procés participatiu restarà obert des del dia 6 de juny fins el dia 4 de juliol de 2017.

Podeu particpar complimentant el següent formulari:

Informació relacionada

Last update 06.06.2017 | 12:13

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament de Llinars del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.