Ordenances fiscals 2015

En aquest apartat trobareu en els arxius adjunts ( arxius PDF ) totes les ordenances fiscals municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès corresponents a l'exercici 2015.

Darrera actualització: 22.01.2016 | 08:48

Documents

Ordenances fiscals 2015
825,63KB
1.01. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals
154,37KB
1.02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
49,47KB
1.03. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
81,68KB
2.01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
74,85KB
2.02. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
56,8KB
2.03. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
108,43KB
2.04. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
74,45KB
2.05. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
61,78KB
3.01. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
27,54KB
3.02. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
28,24KB
3.03. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels co
40,16KB
3.04. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
32,37KB
3.05. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili
34,16KB
3.06. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
28,9KB
3.07. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
40,49KB
3.08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
25,17KB
3.09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
23,11KB
3.10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis, llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria urbanística
34,93KB
3.11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
26,9KB
3.12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
36,33KB
3.13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
38,6KB
3.14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
32,51KB
3.15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
39,79KB
3.16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
41,56KB
3.17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
37,23KB
4.01. Preu públic per la prestació de serveis a domicili
37,51KB