Ordenances fiscals 2016

En aquest apartat trobareu en els arxius adjunts ( arxius PDF ) totes les ordenances fiscals municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès corresponents a l'exercici 2016.

Darrera actualització: 13.04.2016 | 12:25

Documents

pdf Ordenances fiscals 2016
1,5MB
pdf 1.01. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.
226,28KB
pdf 1.02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
76,56KB
pdf 1.03. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
103,18KB
pdf 2.01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
105,41KB
pdf 2.02. Ordenança fiscal reguladora de l'impòst sobre vehicles de tracció mecànica
75,87KB
pdf 2.03. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
98,1KB
pdf 2.04. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
104,21KB
pdf 2.05. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
83,91KB
pdf 3.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
232,21KB
pdf 3.02. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
46,75KB
pdf 3.03. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels co
69,14KB
pdf 3.04. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
55,63KB
pdf 3.05. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
52,46KB
pdf 3.06. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
49,66KB
pdf 3.07. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
66,91KB
pdf 3.08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
44,15KB
pdf 3.09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
40,7KB
pdf 3.10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
55,15KB
pdf 3.11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
46,68KB
pdf 3.12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
58,1KB
pdf 3.13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública d'apar
63,92KB
pdf 3.14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
54,46KB
pdf 3.15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
64,93KB
pdf 3.16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
68,27KB
pdf 3.17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres de la via pública
60,79KB
pdf 4.01. Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliaria
56,06KB