Ordenances fiscals 2016

En aquest apartat trobareu en els arxius adjunts ( arxius PDF ) totes les ordenances fiscals municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès corresponents a l'exercici 2016.

Darrera actualització: 13.04.2016 | 12:25

Documents

Ordenances fiscals 2016
1,5MB
1.01. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.
226,28KB
1.02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
76,56KB
1.03. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
103,18KB
2.01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
105,41KB
2.02. Ordenança fiscal reguladora de l'impòst sobre vehicles de tracció mecànica
75,87KB
2.03. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
98,1KB
2.04. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
104,21KB
2.05. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
83,91KB
3.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
232,21KB
3.02. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
46,75KB
3.03. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels co
69,14KB
3.04. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
55,63KB
3.05. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
52,46KB
3.06. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
49,66KB
3.07. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
66,91KB
3.08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
44,15KB
3.09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
40,7KB
3.10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
55,15KB
3.11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
46,68KB
3.12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
58,1KB
3.13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública d'apar
63,92KB
3.14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
54,46KB
3.15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
64,93KB
3.16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
68,27KB
3.17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres de la via pública
60,79KB
4.01. Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliaria
56,06KB