Ordenances fiscals 2017

Darrera actualització: 04.01.2017 | 15:02

Documents

Ordenances fiscals 2017
1,1MB
1.01. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Public Municipals
230,09KB
1.02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
77,14KB
1.03. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
111,73KB
2.01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
106,19KB
2.02. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
75,72KB
2.03. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
100,24KB
2.04. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
104,26KB
2.05. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
84,82KB
3.01. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
52,23KB
3.02. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i distintius
47,66KB
3.03. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels con
69,48KB
3.04. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
55,64KB
3.05. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
55,41KB
3.06. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
49,74KB
3.07. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
67,71KB
3.08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
44,13KB
3.09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
40,71KB
3.10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
55,02KB
3.11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
46,53KB
3.12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
58,03KB
3.13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a a
64,02KB
3.14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
54,48KB
3.15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
64,44KB
3.16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
68,05KB
3.17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
60,98KB
4.01. Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
55,95KB