Ordenances fiscals 2014

En aquest apartat trobareu en els arxius adjunts ( arxius PDF ) totes les ordenances fiscals municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès corresponents a l'exercici 2014.

Darrera actualització: 18.03.2014 | 08:32

Documentació

pdf Ordenances fiscals 2014
1,7MB
pdf 1.01 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals
276,99KB
pdf 1.02 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
136,46KB
pdf 1.03 Ordenança fiscal reguladroa dels preus públics
161,02KB
pdf 2.01 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
161,66KB
pdf 2.02 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
130,78KB
pdf 2.03 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
172,75KB
pdf 2.04 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
184,92KB
pdf 2.05 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
140,52KB
pdf 3.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
109,33KB
pdf 3.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
107,59KB
pdf 3.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa (comunicació prèvia)
122,38KB
pdf 3.04 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
114,69KB
pdf 3.05 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili
114,94KB
pdf 3.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
107,41KB
pdf 3.07 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
126,08KB
pdf 3.08 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
104,63KB
pdf 3.09 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
100,19KB
pdf 3.10 Ordenança reguladora de la taxa per serveis, llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria urbanística
115,53KB
pdf 3.11 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
106,67KB
pdf 3.12 Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
140,02KB
pdf 3.13 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d'aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
124,08KB
pdf 3.14 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
114,91KB
pdf 3.15 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
118,71KB
pdf 3.16 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
122,8KB
pdf 3.17 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'´ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres de la via pública
121,03KB
pdf 4.01 Preu públic per la prestació de serveis a domicili
111,9KB