Ordenances fiscals 2014

En aquest apartat trobareu en els arxius adjunts ( arxius PDF ) totes les ordenances fiscals municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès corresponents a l'exercici 2014.

Darrera actualització: 18.03.2014 | 08:32

Documents

Ordenances fiscals 2014
1,7MB
1.01 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals
276,99KB
1.02 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
136,46KB
1.03 Ordenança fiscal reguladroa dels preus públics
161,02KB
2.01 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
161,66KB
2.02 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
130,78KB
2.03 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
172,75KB
2.04 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
184,92KB
2.05 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
140,52KB
3.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
109,33KB
3.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
107,59KB
3.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa (comunicació prèvia)
122,38KB
3.04 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
114,69KB
3.05 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili
114,94KB
3.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
107,41KB
3.07 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
126,08KB
3.08 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
104,63KB
3.09 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
100,19KB
3.10 Ordenança reguladora de la taxa per serveis, llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria urbanística
115,53KB
3.11 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
106,67KB
3.12 Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
140,02KB
3.13 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d'aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
124,08KB
3.14 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
114,91KB
3.15 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
118,71KB
3.16 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
122,8KB
3.17 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'´ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres de la via pública
121,03KB
4.01 Preu públic per la prestació de serveis a domicili
111,9KB

Enllaços