Ordenances fiscals 2018

Darrera actualització: 02.01.2018 | 11:44

Documents

ORDENANCES FISCALS 2018
851,14KB
1.01_Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal
186,91KB
1.02_Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
45,86KB
1.03_Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
144,45KB
2.02_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
58,85KB
2.03_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
64,33KB
2.04_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
68,78KB
2.05_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
54,97KB
3.01_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
27,83KB
3.02_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
25,41KB
3.03_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels cont
38,98KB
3.04_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
30,24KB
3.05_Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
31,76KB
3.06_Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
27,38KB
3.07_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
39,44KB
3.08_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
22,86KB
3.09_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
21KB
3.10_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
30,67KB
3.11_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
24,73KB
3.12_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
32,98KB
3.13_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de la via pública per a
38,54KB
3.14_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
30,59KB
3.15_Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
37,7KB
3.16_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
40,14KB
3.17_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
36,48KB
4.01_Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliaria
30,31KB
2.01_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
65,24KB