Ordenances fiscals 2019

Darrera actualització: 03.01.2019 | 13:24

Documents

Ordenances fiscals 2019
783,74KB
1.01_Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals
149,78KB
1.02_Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
43,94KB
1.03_Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
77,64KB
2.01_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
62,03KB
2.02_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
43,11KB
2.03_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
63,15KB
2.04_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
70,05KB
2.05_Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
53,8KB
3.01_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
26,66KB
3.02_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
26,26KB
3.03_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels cont
39,1KB
3.04_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
29,37KB
3.05_Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
32,26KB
3.06_Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
28,09KB
3.07_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
39,07KB
3.08_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
23,75KB
3.09_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis generals
20,57KB
3.10_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
31,28KB
3.11_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
25,4KB
3.12_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
32,74KB
3.13_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a ap
38,69KB
3.14_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
31,28KB
3.15_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
38,4KB
3.16_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i la volada de la via pública
39,74KB
3.17_Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
36,36KB
4.01_Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
29,17KB

Enllaços