Indemnitzacions mensuals 2015 (legislatura 2011-2015)

Retribucions càrrecs electes – Legislatura 2011-2015 

Les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Llinars del Vallès depenen del tipus de dedicació. 

Només 1 regidor té dedicació exclusiva, Sr. Pere Grivé, mentre que els altres 12 càrrecs electes són remunerats per assistència als òrgans col•legiats i per reunions o sessions de treball. 

El Ple de la Corporació va aprovar el 21 de juny de 2011, les assignacions per retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes. Indemnitzacions per assistències: 

- Per assistència a les sessions del Ple: 175 €/sessió 

- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 100 €/sessió. 

- Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives: 75 €/sessió. 

- Per assistència a reunions o sessions de treball i desenvolupament de les delegacions establertes per l’Alcaldia: 

 • Alcalde: 30 €/hora-sessió 
 • Tinents d’Alcalde: 25 €/hora-sessió 
 • Regidors: 25 €/hora-sessió 

La dedicació dels regidors d’aquest Ajuntament varia en funció de les necessitats, la mitjana és aproximadament de: 

 • Alcalde: 30 h/setmana 
 • Regidor dedicació exclusiva: 37,5 h/setmana 
 • Regidors govern: 8 – 12 h/setmana 
 • Regidors oposició: 2 – 3 h/setmana 

Les indemnitzacions mensuals netes aproximadament, una vegada descomptats IRPF, Seguretat Social quan sigui d’aplicació, etc. 

 • Alcalde: 2700 € 
 • Regidor dedicació exclusiva: 2500 € 
 • Regidors govern: 710 – 1075 € 
 • Regidors oposició: 250 € 

Els càrrecs electes no cobren si no assisteixen a aquest òrgans. 

En aquest apartat podeu consultar les retribucions que perceben els càrrecs electes mensualment.

Darrera actualització: 16.07.2015 | 11:17