Indemnitzacions mensuals 2019 (legislatura 2019-2023)

Retribucions càrrecs electes – Legislatura 2019-2023

Aprovades en el Ple de la Corporació de data 15 de juny de 2019

Dedicacions exclusives o parcials

El Ple de la Corporació de data 1 de juliol de 2019 va establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial:

Sr. Pere Grivé i Martínez               Dedicació exclusiva

Sra. Joana Lorente i Nájar            Dedicació parcial al 40%

Sr. Antoni García i Estevan           Dedicació parcial al 40%

Sra. Mònica López i Bonet            Dedicació parcial al 25%

Sra. Georgina Coderch i Pera       Dedicació parcial al 25%

Sra. Marisol Fernández i Martos   Dedicació parcial al 25%

Amb les següents retribucions:

Nom i cognoms                   Funcions                    Retrib. Anuals brutes          Dedic. Mínima

Pere Grivé i Martínez            Tinent d’alcalde             47.759,30 €                           Exclusiva

Joana Lorente i Nájar            Tinent d’alcalde             19.103,72 €                          16 h/setmana

Antoni Garcia i Estevan         Regidor                         19.103,72 €                          16 h/setmana

Mònica López i Bonet            Regidora                       11.939,82 €                          10 h/setmana

Georgina Coderch i Pera       Regidora                       11.939,82 €                           10 h/setmana

Marisol Fernández i Martos   Regidora                       11.939,82 €                           10 h/setmana

Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial:

  • Per l’assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o a les de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 100 €/sessió

En el supòsit que es duguin a terme de forma consecutiva dues o més sessions del ple de l’Ajuntament perquè sigui convenient celebrar sessió extraordinària de l’esmentat òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s’entendrà la concurrència a una única sessió.

Darrera actualització: 04.07.2019 | 11:48