Indemnitzacions mensuals 2019 (legislatura 2015-2019)

En aquest apartat podeu consultar les retribucions que perceben els càrrecs electes mensualment.l'any 2019.

 

Retribucions càrrecs electes - legislatura 2015-2019

Dedicacions exclusives o parcials

El Ple de la Corporació de data 25 de juny de 2015 va establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial: 

 

Nom i cognoms                Règim de dedicació 

Martí Pujol i Casals            Exclusiva  *(1)  Modificat Ple 31-8-2015

Pere Grivé i Martínez          Exclusiva 

Joana Lorente i Nájar          Parcial al 40% 

Antoni García i Estevan      Parcial al 40% 

Cristian Fernández i Roca   Parcial al 25% 

Iban Sangrador i Gili           Parcial al 25% 

 

Amb les següents retribucions 

 

Regidor                               Retr. anuals brutes      dedic. mínima 

Martí Pujol Casals  

(Alcalde)                                    45.000 €            Exclusiva  *(1)   Modificat Ple 31-8-2015

Pere Grivé Martínez

(Serveis Territorials)                  45.000 €            Exclusiva 

Joana Lorente Nájar

(Acc. Social i Ensenyament)    18.000 €         16 h/setmana 

Antoni García Estevan

(Pr. Econ. i Consum i Com).     18.000 €         16 h/setmana 

Cristian Fernández Roca  

(Cultura)                                   10.750 €         10 h/setmana 

Iban Sangrador Gili

(Esports i Joventut)                 10.750 €         10 h/setmana 

 

*(1)  Mitjançant acord plenari de data 31 d'agost de 2015 es va deixar sense efecte el règim de dedicació exclusiva de l'Alcalde de l'Ajuntament de Llinars del Vallès atès que el Sr. Martí Pujol va passar a tenir dedicació exclusiva a la Diputació de Barcelona amb efectes 1r d'agost de 2015 al tenir el càrrec de Vicepresident 3r.

 

Indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats

Així mateix, en el Ple de data 25 de juny de 2015, també es va establir, a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, el règim d’indemnitzacions següent: 

- Per l’assistència a les sessions del Ple, a les sessions de Junta de Govern Local o a les sessions de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 175 euros/sessió. 

- Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes o Junta de Portaveus: 75 euros/sessió.

Darrera actualització: 04.07.2019 | 10:07