Indemnitzacions mensuals 2019 (legislatura 2019-2023)

Retribucions càrrecs electes – Legislatura 2019-2023

Dedicacions exclusives o parcials

El Ple de la Corporació, de dates 1 i 29 de juliol de 2019 van establir, els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcia, i les seves retribucionsl:

 

Nom i cognoms                   Funcions                    Retrib. Anuals brutes          Dedic. Mínima

Martí Pujol i Casals               Alcalde                          47.759,30 €                           Exclusiva

Pere Grivé i Martínez            Tinent d’alcalde             47.759,30 €                           Exclusiva

Joana Lorente i Nájar            Tinent d’alcalde             19.103,72 €                          16 h/setmana

Antoni Garcia i Estevan         Regidor                         19.103,72 €                          16 h/setmana

Mònica López i Bonet            Regidora                       11.939,82 €                          10 h/setmana

Georgina Coderch i Pera       Regidora                       11.939,82 €                           10 h/setmana

Marisol Fernández i Martos   Regidora                       11.939,82 €                           10 h/setmana

Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat cada any en la Llei de pressupostos generals de l’estat referit a l’augment retributiu del personal al servei de les administracions públiques. (Acta Ple extraordinari 1 de juliol de 2019)

Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial:

  • Per l’assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o a les de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 100 €/sessió

En el supòsit que es duguin a terme de forma consecutiva dues o més sessions del ple de l’Ajuntament perquè sigui convenient celebrar sessió extraordinària de l’esmentat òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s’entendrà la concurrència a una única sessió.

Darrera actualització: 14.03.2023 | 12:44