Acords del ple extraordinari del dia 17 d'octubre de 2022

Dijous, 20 d'octubre de 2022 a les 13:00

La sessió començava amb l’aprovació de l’acta del ple anterior de data 26 de setembre, que s’aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores del consistori.

El segon punt de l’ordre del dia era la modificació de les ordenances fiscals que rebien dos tipus de modificacions, en primer lloc, modificacions tècniques que es feien segons els criteris de la Diputació de Barcelona. En segon lloc, es modificaven els coeficients aplicats a les ordenances fiscals, on algunes d’aquestes resultaran en un increment respecte a les ordenances anteriors, com és el cas d’impostos com l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres), l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) i d’altres com la Taxa de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i la taxa de residus, que en la majoria de casos suposa un 5% d’increment aproximadament. Aquest punt va comptar amb els vots a favor dels 11 regidors i regidores d’Esquerra, del PSC i de Junts, l’abstenció del regidor de Ciutadans i el vot en contra de la regidora del MALL.

Pel que fa al tercer punt, la modificació de crèdit presentada incorporava 196.650 €, dels quals 167.850 € procedeixen d’altres partides que no es gastaran, i la resta de 28.800 € venien d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per la gratuïtat del P2 que es complementava amb l’aportació de l’Ajuntament. Aquesta modificació ha de servir també per l’adequació de línies elèctriques, arreglar la climatització del pavelló, la senyalització i el manteniment i la instal·lació d’uns contenidors especials als disseminats per impedir l’accés dels porcs senglars a la brossa. Aquest punt de l’ordre del dia va ser aprovat amb els vots a favor dels onze regidors i regidores d’Esquerra, el PSC i Junts, i les abstencions del regidor de Ciutadans i de la regidora del MALL.

Finalitzades les votacions, el ple arribava al seu final, perquè en ser de caràcter extraordinari no hi ha torn de precs i preguntes.

AF= A Favor
EC= En Contra
Abs= Abstenció

 

ERC

PSC

C’s

MALL

JxLl

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26-09-2022.

AF

AF

AF

AF

AF

2. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2023.

AF

AF

Abs

EC

AF

3. Modificació de Crèdit 06/2022.

AF

AF

Abs

Abs

AF

Darrera actualització: 24.01.2023 | 10:25