Integritat Institucional

Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Llinars del Vallès i de la societat municipal Llinars Cultural SLU

Declaració Institucional del compromís de lluita contra el frau

Adhesió al Codi Ètic dels treballadors públics

El Ple de l'Ajuntament de data 30 de maig de 2022 va aprovar per unanimitat:


 

Pla de mesures antifrau

El Ple de l'Ajuntament de data 25 de juliol de 2022 va aprovar per unanimitat:


 

Registre de grups d'interès

L'Ajuntament de Llinars del Vallès s'ha adherit al Registre de Grups d'Interès de Catalunya.

Enllaç al portal de transparència


 

Adhesió al codi ètic que figura com annex en el model tipus de bases reguladores de l'Administració de la Generalitat

El Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès en la sessió celebrada el 26 de setembre de 2022, va aprovar per unanimitat l'adhesió al codi ètic que figura com annex en el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic aprovat per l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.