La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat per 4 regidors/regidores sota la presidència de l'alcalde.

 

President:

- Sr. Martí Pujol i Casals  (ERC)

 
Vocals:
 

 

A la Junta de Jovern Local poden assistir-hi, sense veu ni vot, la resta de regidors.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves competències.

La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l'Alcalde i el Ple de la Corporació.

La Junta de Govern Local realitza sessions cada setmana.  

Darrera actualització: 02.02.2022 | 14:13