Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar les retribucions que perceben els càrrecs electes mensualment.

Des del 1999, les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Llinars del Vallès depenen del tipus de dedicació.

Retribucions càrrecs electes - Legislatura 2019-2023

Dedicacions exclusives o parcials

El Ple de la Corporació, de dates 1 i 29 de juliol de 2019 va establir els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial, i les seves retribucions::

Nom i cognoms/Funcions    Retribucions anuals           Dedicació

Martí Pujol i Casals                  47.759,30 €                   Exclusiva

Alcalde

Pere Grivé i Martínez                47.759,30 €                   Exclusiva

Tinent d'alcalde

Joana Lorente i Nájar               19.103,72 €                Parcial 40%

Tinent d'alcalde                                                          16 h/setmana

Antoni García i Estevan           19.103,72 €                Parcial 40%

Regidor                                                                     16 h/setmana

Mònica Lòpez i Bonet              11.939,82 €                Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Georgina Coderch i Pera        11.939,82 €               Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Marisol Fernández i Martos    11.939,82 €               Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat cada any en la Llei de pressupostos generals de l’estat referit a l’augment retributiu del personal al servei de les administracions públiques. (Acta Ple extraordinari 1 de juliol de 2019)

Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial:

  • Per l’assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o a les de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 100 €/sessió

En el supòsit que es duguin a terme de forma consecutiva dues o més sessions del ple de l’Ajuntament perquè sigui convenient celebrar sessió extraordinària de l’esmentat òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s’entendrà la concurrència a una única sessió.