Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar les retribucions que perceben els càrrecs electes mensualment.

Des del 1999, les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Llinars del Vallès depenen del tipus de dedicació.

Retribucions càrrecs electes Mandat 2023-2027

DEDICACIONS EXCLUSIVES O PARCIALS

En el Ple del Cartipàs, de data 4 de juliol de 2023, es va  establir els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial i les seves retribucions. 

Retribucions que seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat referit a l'augment retributiu del personal al servei de les administracions públiques.

Aquestes retribucions no inclouen els triennis als quals, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials.

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE NO EXERCEIXEN EL CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL

En el Ple del Cartipàs de data 4 de juliol de 2023 es va aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència dels membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial:

  • Per assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per l'assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

En el supòsit que es duguin a terme, de forma consecutiva, dues o més sessions del Ple de l'Ajuntament perquè sigui convenient celebrar sessió extraordinària de l'esmentat òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s'entendrà la concurrència a una única sessió.