Indemnitzacions mensuals 2023 (legislatura 2019-2023)

Retribucions càrrecs electes - Legislatura 2019-2023

Dedicacions exclusives o parcials

El Ple de la Corporació, de dates 1 i 29 de juliol de 2019 va establir els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial, i les seves retribucions::

Nom i cognoms/Funcions    Retribucions anuals           Dedicació

Martí Pujol i Casals                  47.759,30 €                   Exclusiva

Alcalde

Pere Grivé i Martínez                47.759,30 €                   Exclusiva

Tinent d'alcalde

Joana Lorente i Nájar               19.103,72 €                Parcial 40%

Tinent d'alcalde                                                          16 h/setmana

Antoni García i Estevan           19.103,72 €                Parcial 40%

Regidor                                                                     16 h/setmana

Mònica Lòpez i Bonet              11.939,82 €                Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Georgina Coderch i Pera        11.939,82 €               Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Marisol Fernández i Martos    11.939,82 €               Parcial 25%

Regidora                                                                   10 h/setmana

Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat cada any en la Llei de pressupostos generals de l’estat referit a l’augment retributiu del personal al servei de les administracions públiques. (Acta Ple extraordinari 1 de juliol de 2019)

Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial:

  • Per l’assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o a les de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 100 €/sessió

En el supòsit que es duguin a terme de forma consecutiva dues o més sessions del ple de l’Ajuntament perquè sigui convenient celebrar sessió extraordinària de l’esmentat òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s’entendrà la concurrència a una única sessió.

Darrera actualització: 15.06.2023 | 15:07