Ple ordinari del dia 29 de juliol de 2019

18:04:06 - M. Neus Puig Casademunt 19:01:20 - Martí Pujol Casals 19:03:02 - 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1/07/2019 - Ple de Cartipàs 19:03:05 - M. Neus Puig Casademunt 19:03:26 - 2. Expedient 2452/2019. Elecció i nomenament del jutge de pau suplent del municipi de Llinars del Vallès 19:03:36 - M. Neus Puig Casademunt 19:06:16 - Martí Pujol Casals 19:07:57 - Joan Ramon Bernabé 19:08:10 - Martí Pujol Casals 19:08:20 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:08:56 - Fidela Frutos Schwöbel 19:09:50 - Martí Pujol Casals 19:09:56 - M. Neus Puig Casademunt 19:10:11 - 3. Expedient 2587/2019. Complementar les prestacions econòmiques en situacions d'incapacitat temporal 19:10:11 - M. Neus Puig Casademunt 19:12:22 - Martí Pujol Casals 19:13:56 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:14:52 - Fidela Frutos Schwöbel 19:17:20 - M. Neus Puig Casademunt 19:17:26 - Martí Pujol Casals 19:17:29 - 4. Expedient 3074/2019. Modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball 2019 19:17:30 - M. Neus Puig Casademunt 19:21:30 - Martí Pujol Casals 19:22:34 - Joan Ramon Bernabé 19:24:44 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:25:46 - Fidela Frutos Schwöbel 19:27:50 - M. Neus Puig Casademunt 19:28:12 - 5. Expedient 3381/2019. Modificació de l'establiment del règim de dedicació i retribucions de l'alcalde 19:28:13 - M. Neus Puig Casademunt 19:32:33 - Martí Pujol Casals 19:32:52 - Joan Ramon Bernabé 19:36:13 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:45 - Joan Ramon Bernabé 19:36:50 - M. Neus Puig Casademunt 19:37:36 - Joan Ramon Bernabé 19:38:16 - Martí Pujol Casals 19:38:36 - M. Neus Puig Casademunt 19:39:07 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:40:23 - Fidela Frutos Schwöbel 19:44:25 - M. Neus Puig Casademunt 19:44:36 - 6. Expedient 1430/2019. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2018 19:44:37 - M. Neus Puig Casademunt 19:46:37 - Fidela Frutos Schwöbel 19:52:33 - Martí Pujol Casals 19:52:43 - M. Neus Puig Casademunt 19:52:56 - 7. Expedient 3295/2019. Modificació de crèdit 04/2019 19:52:59 - M. Neus Puig Casademunt 19:56:17 - Josep Aixandri Tarré 19:57:45 - Joan Ramon Bernabé 20:01:12 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:02:50 - Fidela Frutos Schwöbel 20:12:01 - Martí Pujol Casals 20:12:09 - Fidela Frutos Schwöbel 20:12:16 - Martí Pujol Casals 20:12:27 - Fidela Frutos Schwöbel 20:13:50 - M. Neus Puig Casademunt 20:14:12 - 8. Expedient 2541/2019. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019/2020 20:14:26 - M. Neus Puig Casademunt 20:15:45 - Martí Pujol Casals 20:16:37 - Joan Ramon Bernabé 20:19:47 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:20:31 - Fidela Frutos Schwöbel 20:23:19 - Jaume Majoral Ginesta 20:23:52 - M. Neus Puig Casademunt 20:24:00 - Martí Pujol Casals 20:24:02 - 9. Expedient 3282/2019. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2018 20:24:03 - M. Neus Puig Casademunt 20:26:04 - Martí Pujol Casals 20:26:56 - 10. Expedient 2637/2019. Aprovació de les Festles Locals per a l'any 2020 20:27:05 - M. Neus Puig Casademunt 20:28:44 - Martí Pujol Casals 20:29:24 - M. Neus Puig Casademunt 20:29:32 - 11. Expedient 1378/2019. Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del sector B. -illa 5 20:29:34 - M. Neus Puig Casademunt 20:32:05 - Pere Grivé Martínez 20:33:02 - Joan Ramon Bernabé 20:33:49 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:35:47 - Pere Grivé Martínez 20:36:21 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:36:51 - Martí Pujol Casals 20:37:58 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:38:59 - Fidela Frutos Schwöbel 20:47:04 - Jaume Majoral Ginesta 20:48:59 - M. Neus Puig Casademunt 20:49:10 - Martí Pujol Casals 20:49:12 - 12. Expedient 3500/2019. Moció d'emergència climàtica presentada pel Grup Municipal del MALL 20:49:22 - Fidela Frutos Schwöbel 20:50:01 - Martí Pujol Casals 21:01:02 - Joan Ramon Bernabé 21:03:59 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:05:32 - Martí Pujol Casals 21:05:33 - Fidela Frutos Schwöbel 21:05:35 - Jaume Majoral Ginesta 21:07:18 - Martí Pujol Casals 21:07:30 - Fidela Frutos Schwöbel 21:08:16 - Martí Pujol Casals 21:09:40 - Fidela Frutos Schwöbel 21:10:24 - Joan Ramon Bernabé 21:11:51 - Martí Pujol Casals 21:11:55 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:12:32 - M. Neus Puig Casademunt 21:12:47 - Martí Pujol Casals 21:12:49 - M. Neus Puig Casademunt 21:12:51 - 13. Expedient 3278/2019. Donar coneixement de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 21:13:12 - Martí Pujol Casals 21:13:14 - PRECS I PREGUNTES 21:13:22 - Martí Pujol Casals 21:13:39 - Fidela Frutos Schwöbel 21:14:16 - Martí Pujol Casals 21:14:59 - Fidela Frutos Schwöbel 21:16:26 - Antoni Garcia Estevan 21:17:07 - Fidela Frutos Schwöbel 21:17:30 - Martí Pujol Casals 21:18:41 - Fidela Frutos Schwöbel 21:18:53 - Martí Pujol Casals 21:18:56 - Fidela Frutos Schwöbel 21:21:05 - Martí Pujol Casals 21:22:51 - Fidela Frutos Schwöbel 21:23:47 - Martí Pujol Casals 21:25:15 - Fidela Frutos Schwöbel 21:27:22 - Pere Grivé Martínez 21:28:07 - Fidela Frutos Schwöbel 21:28:58 - Pere Grivé Martínez 21:29:52 - Fidela Frutos Schwöbel 21:36:22 - Martí Pujol Casals 21:36:38 - Fidela Frutos Schwöbel 21:38:26 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:38:40 - Martí Pujol Casals 21:40:16 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:40:24 - Martí Pujol Casals 21:41:02 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:41:34 - Pere Grivé Martínez 21:43:17 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:44:01 - Josep Aixandri Tarré 21:45:02 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:48:06 - Martí Pujol Casals 21:48:22 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 21:50:19 - Joan Ramon Bernabé 21:54:08 - Martí Pujol Casals