Òrgans de Govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l'administració municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcaldia
  • Les tinences d'alcaldia
  • La Junta de Govern Local
  • La Comissió Especial de Comptes
  • Les Comissions Informatives
  • La Junta de Portaveus

L'organització municipal es podrà completar amb:

  • Els consells locals sectorials i territorials
  • Els òrgans de govern dels organismes autònoms, societats mercantils i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia de caràcter municipal