La Junta de Portaveus

El conjunt de portavues dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que presidirà l'Alcaldia i/o regidor/regidora en qui delegui.

Les atribucions de la Junta de Portaveus, entre d'altres, són les segúents:

- Ésser consultada en la confecció de l'ordre del dia de les sessions plenàries, data i horari en què es duen a terme.

- Acordar la inclusió de propostes en l'ordre del dia per raons d'urgència

 
President:
- Sr. Martí Pujol i Casals (ERC)
 
Vocals: 
- Sr. Josep Aixandri i Tarré (ERC)
- Sr. Joan Ramon i Bernabé (PSC)
- Sr. Francisco José Casero Ruiz (Cs)
- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)
- Sr. Jaume Majoral i Ginesta (Junts x Llinars)
 
Darrera actualització: 06.02.2020 | 08:45