Informació pressupostària

El pressupost és l'eina bàsica de gestió dels recursos municipals.

En concret, és l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l'exercici.

El programa d'actuació de l'Ajuntament, mitjançant el qual s'han d'assolir els objectius del govern municipal, té la seva plasmació numèrica, anualment, en el pressupost, per mitjà del qual s'assignen els recursos previsibles a la consecució de les finalitats preteses.

En aquest apartat disposeu, a cada exercici, del pressupost inicial així com les seves modificacions pressupostàries corresponents i el seu estat d'execució trimestral.

Podeu consultar la liquidació del pressupost en el següent enllaç

Darrera actualització: 14.02.2022 | 12:17