Període mig de pagament a proveïdors

Informació que es facilita segons el disposat al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La metodologia de càlcul va ser modificada mitjançant Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Darrera actualització: 30.01.2019 | 10:12
Darrera actualització: 30.01.2019 | 10:12