Junta de Govern Local

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, llevat d'aquells punts on es tractin temes que siguin competència originaria del Ple i que hagin  estat delegats a la Junta de Govern Local.

En aquest apartat només consten els acords de la Junta de Govern Local referents a temes de competència originària del Ple.

LEGISLATURA 2019-2023   (Aprovat per Ple de data 1 de juliol de 2019)

Calendari de treball

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convoquen setmanalment, tindran lloc tots els dilluns, no festius, a les 12 hores del matí, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament

Competències delegades del Ple

  • L’aprovació dels expedients de contractació i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de 6.010.121,04 € (disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic). Aquesta delegació serà per l’exercici de totes les competències derivades de l’esmentada delegació principal.
  • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor superi l’import de 3.000.000 € així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats (disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic).
  • La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
  • L’exercici de les accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària (article 22.2.j de la Llei de bases de règim local).
  • La declaració de lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament (article 22.2.k de la Llei de bases de règim local)
  • Les concertacions de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior (article 22.2.m de la Llei de bases de règim local)
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos (article 52.2.ñ de la Llei de bases de règim local).
  • La facultat d’establir, modificar o suprimir els preus públics que aquest Ajuntament pugui exigir, en els termes de la normativa d’hisendes locals i d’altra que resulti d’aplicació, com a contraprestació pecuniària per les activitats que realitzi o els serveis que presti, sempre que les tarifes corresponents cobreixin, com a mínim, el cost econòmic originat per la realització de l’activitat o la prestació del Servei (article 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Darrera actualització: 28.11.2019 | 14:19
Darrera actualització: 28.11.2019 | 14:19