Junta General

La Junta General està integrada per tots els mateixos membres que composen el Ple de l'Ajuntament, és a dir els 13 regidors/es.

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries o extraordinàries i en tot cas es celebrarà com a mínim una reunió anual per a censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i, si s'escau, l'informe de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Assistiran a les reunions, amb veu i sense vot, el/la secretari/a i l'interventor/a de l'Ajuntament.

Es tracta de càrrecs sense cap mena de retribució.

Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:07
Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:07