Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest.

Els membres d'aquestes comissions comptaran amb vot ponderat.

 

LEGISLATURA 2023-2027

Per acord de Ple de data 4 de juliol de 2023 es van crear les següents comissions i la seva composició així com la seva periodicitat.


PERIODICITAT

  •  Reunió prèvia a les sessions ordinàries del Ple.  El dilluns anterior a la celebració del Ple municipal, amb el següent horari:

            - Àrea de Serveis Centrals, a les 18 hores

           - Àrea de Serveis Personals, a les 18:15 hores, o bé quan s'acabi l'anterior Comissió Informativa

          - Àrea de Serveis Territorials, a les 18:30 hores, o bé quan s'acabi l'anterior Comissió Informativa.

 

  • Reunió prèvia de les sessions extraordinàries del Ple.  Com a mínim tres dies hàbils anteriors a la celebració del Ple municipal extraordinari, a la mateixa hora que s'estableix per cadascuna de les àrees esmentades anteriorment.

COMPOSICIÓ

Àrea de Serveis Centrals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea. 

Membres:

 

Àrea de Serveis Personals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

 

Àrea de Serveis Territorials

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

 

 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 12:52