Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest.

 

LEGISLATURA 2019-2023

Per acord de Ple de data 1 de juliol de 2019 es van crear les següents comissions i la seva composició:

Àrea de Serveis Centrals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea. 

Membres:

- Sr. Josep Aixandri i Tarré  (ERC)

- Sr. Joan Ramon i Bernabé  (PSC)

- Sr. Francisco José Casero Ruiz  (Cs)

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta (Junts x Llinars)

 

Àrea de Serveis Personals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

- Sra. Joana Lorente i Nájar (ERC)

- Sra. Ma Teresa Serra Pérez-Portabella (PSC)

- Sr. Francisco José Casero Ruiz (Cs)

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta  (Junts x Llinars)

 

Àrea de Serveis Territorials

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

- Sr. Pere Grivé i Martínez (ERC)

- Sr. Joan Ramon i Bernabé (PSC)

- Sr. Francisco José Casero Ruiz  (Cs)

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta (Junts x Llinars)

 

Darrera actualització: 06.05.2022 | 13:29