Acords del Ple ordinari del 25 de juliol de 2022

Dimecres, 3 d'agost de 2022 a les 00:00

El ple començava amb la benvinguda per part de l’alcalde Martí Pujol i l’excusa d’assistència del regidor Francisco Jose Casero per indisposició.

El primer punt de l’ordre del dia, com de costum, era la votació de l’acta de la sessió del ple anterior, i que va ser aprovada per unanimitat.

La sessió seguia amb l’Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2021 i de l'inventari del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge. Aquest punt actualitza any a any els béns de l’ajuntament i com a punt destacat hi ha la baixa a l’inventari del sòl venut a l’establiment Bonpreu l’any passat. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

Seguint amb l’ordre del dia, s’arribava a la Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2022, aquest punt modificava la relació de llocs de treball canviant la denominació de personal recepcionista adscrit al grup E, passant-lo a tècnic d’auxiliar de serveis de nivell C2, també modificava altres aspectes de dos llocs de treball més. Els regidors i regidores del ple ho van aprovar amb els vots a favor d’ERC i Junts, el vot en contra de la regidora del MALL i l’abstenció dels dos regidors del PSC.

El quart punt de l’ordre del dia, el referent a la resolució del recurs de reposició interposat per Llinarsport SL contra l'acord plenari de denegació de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió d'obra pel període des del 22 de juny fins al 31 de desembre de 2020. Aquest punt era causat pel recurs previ presentat per l’empresa Llinarsport SL, concessionària de l’Esportiu de Llinars, i que demana el rescabalament de les pèrdues derivades de la COVID 19. El ple de l’Ajuntament celebrat el passat 31 de gener, desestimava per unanimitat dels regidors i regidores presents el recurs administratiu de l’empresa, contra aquesta desestimació l’empresa tenia dret a presentar un recurs potestatiu de resolució que ha de resoldre el ple, i que va quedar desestimat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores presents al ple.

Arribats al cinquè punt, el referent a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal de recollida selectiva de residus a Llinars del Vallès. En aquest punt s’introdueix una nova ordenança adaptada a la recollida porta a porta i per tal de poder regular les irregularitats d’ús en què puguin transcórrer. L’aprovació inicial d’aquesta ordenança quedava aprovada per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia era l’aprovació de la modificació de l'ordenança 2.05 que regula l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquesta modificació s’introdueix per a bonificar l’impost d’obres amb el 95% per la instal·lació de plaques solars i instal·lacions de biomassa en les cases particulars i restava aprovat per unanimitat del ple.

S’arribava un cop aprovat el punt anterior a la modificació del nomenclàtor de Llinars del Vallès i que modificava el nom de diferents carrers del poble, entre d’altres el canvi de nom de la Plaça Santa Maria pel nom que tenia a l’inici del segle XX, Plaça Caritg. També es posava  nom al parc del costat del Teatre Auditori, que passa a anomenar-se Parc Margarida Xirgu així com d’altres modificacions. El punt resta aprovat per unanimitat.

Com a punt següent es debatia l’Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Llinars. Aquest pla preveu mesures per tal d’evitar el frau per part de les administracions públiques i en especial dels seus empleats i empleades i resta aprovat per unanimitat dels presents.

El novè punt de l’ordre del dia, l’Aprovació del Compte General de l'any 2021, serveix per aprovar l’execució del pressupost de l’any anterior de manera que després de l’exposició i el retiment de comptes valida els comptes executats. En aquest cas queda aprovat amb els 11 vots a favor d’ERC, PSC i Junts i el vot en contra del MALL.

El següent punt, el desè de l’ordre del dia, es referia a una modificació de crèdit que ha de servir entre d’altres coses per destinar 100.000€ al pavimentat de carrers, 50.000€ en l’adequació de les voreres dels accessos al Castell Nou, o a ampliar la partida per l’adequació de camins rurals en 20.000€ entre d’altres ampliacions o modificacions de partides per un total de més de 361.000€ provinents del romanent de tresoreria. Aquesta modificació restava aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Junts i l’abstenció del MALL.

Pel que fa a l’onzè punt, l’Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero. Aquesta escola, per a persones amb discapacitat intel·lectual d’entre 3 i 20 anys i que tenen necessitats educatives especials, era costejada inicialment per l’ajuntament de Granollers i ha comptat amb la col·laboració d’altres ajuntaments de la comarca, amb la signatura d’aquest conveni, aprovat per unanimitat dels presents del ple, s’endreça de manera que queda recollida de forma regulada la col·laboració supramunicipal.

En el dotzè punt, referent a la ratificació de la incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús com a nous membres de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, feia referència a la incorporació de dos nous membres a aquesta Comunitat de Municipis que té com a objectiu la col·laboració entre municipis amb realitats semblants pel que fa a l’entorn. Aquest punt restà aprovat amb els vots a favor d’ERC, MALL i Junts i l’abstenció del PSC.

En el tretzè punt es proposava a ple nomenar fill predilecte a Antoni Bruguera i Manté, nascut el 16 de setembre de 1935 a Llinars del Vallès i que en la seva trajectòria professional ha estat lletrat de Dret Administratiu, especialista en dret urbanístic, magistrat del Tribunal Suprem, també del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i vocal del Consell General del Poder Judicial. Per aquesta trajectòria professional l’ajuntament  va decidir concedir-li el títol de Fill Predilecte de la Vila de Llinars que va ser aprovat al ple amb els vots a favor de tots els regidors presents.

Per finalitzar la part resolutiva, s’arribava a l’aprovació de les festes locals per l’any 2023, que recauran en els dies 7 i 8 de setembre, i que van quedar aprovats per unanimitat dels presents.

Arribats a l’activitat de control, es presentava al ple una moció no resolutiva a favor dels jutjats de pau, ja que se’n preveu l’eliminació i professionalització en l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia que s’està tramitant al Congrés dels Diputats. Aquesta moció quedà aprovada amb l’abstenció dels membres del grup municipal del PSC i els vots a favor de la resta dels regidors i regidores presents.

El següent punt de l’activitat de control feia referència a una moció presentada pel grup municipal del PSC i que reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès amb greus mancances i que requereix de col·laboració entre ajuntaments per tal de dotar l’equipament de les necessitats de les quals manca. El punt queda aprovat per unanimitat dels presents.

Per finalitzar s’arriba a l’últim punt de l’ordre del dia que dona coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària, i que en ser només informativa no requereix votació per part del ple. Finalitzat el ple, en el torn de precs i preguntes la regidora del MALL va presentar oralment preguntes a l’equip de govern que li seran contestades abans de la següent sessió plenària.

AF= A Favor
EC= En Contra

Abs= Abstenció

 

ERC

PSC

C’s

MALL

JxLl

Part resolutiva

1. 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30-05-2022

AF

AF

 

AF

AF

2. 2. Expedient 3102/2022. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2021 i de l'inventari del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge

AF

AF

 

AF

AF

3. 3. Expedient 4222/2022. Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2022

AF

Abs

 

EC

AF

4. 4. Expedient 141/2022. Resolució del recurs de reposició interposat per Llinarsport SL contra l'acord plenari de denegació de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió d'obra pel període des del 22 de juny fins el 31 de desembre de 2020

AF

AF

 

AF

AF

5. 5. Expedient 4341/2021. Aprovació inicial de l’ordenança municipal de recollida selectiva de residus a Llinars del Vallès

AF

AF

 

AF

AF

6. 6. Expedient 4472/2022. Aprovació de la modificació de l'ordenança 2.05 que regula l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

AF

AF

 

AF

AF

7. 7. Expedient 3275/2022. Aprovació de la modificació del nomenclàtor de Llinars del Vallès.

AF

AF

 

AF

AF

8. 8. Expedient 4100/2022. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Llinars

AF

AF

 

AF

AF

9. 9. Expedient 1610/2022. Aprovació del Compte General de l'any 2021

AF

AF

 

EC

AF

10. 10. Expedient 4425/2022. Modificació de Crèdit 05/2022

AF

AF

 

Abs

AF

11. 11. Expedient 2374/2022. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per l’exercici de la competència pròpia local de sosteniment de l’equipament públic d’educació especial

AF

AF

 

AF

AF

12. 12. Expedient 2103/2019. Ratificar la incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús com a nous membres de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny

AF

Abs

 

AF

AF

13. 13. Expedient 3920/2022. Proposta de nomenament de fill predilecte de Llinars del Vallès al Sr. Antoni Bruguera i Manté

AF

AF

 

AF

AF

14. 14. Expedient 3005/2022. Aprovació de les festes locals per a l'any 2023

AF

AF

 

AF

AF

Activitat de control

15. 15. Expedient 4150/2022. Moció no resolutiva en defensa dels Jutjats de Pau

AF

Abs

 

AF

AF

16. 16. Expedient 4537/2022. Moció no resolutiva presentada pel grup municipal PSC que reclama una solució definitiva per a l'escola d'educació especial Can Vila

AF

AF

 

AF

AF

17. 17. Expedient 4462/2022. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

Punt informatiu, sense necessitat de votació.

18. Precs i preguntes

 

 

 

 

Darrera actualització: 24.01.2023 | 10:23