Acords del Ple ordinari del dia 26 de juliol de 2021

Dimecres, 28 de juliol de 2021 a les 12:00

L'últim ple ordinari abans de la parada estiuenca començava amb la benvinguda per part de l'alcalde Martí Pujol, on donava suport als afectats per l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia en nom de tots els Grups Municipals. També va disculpar l'absència en aquest ple de la regidora del Grup Municipal d’ERC, Sra. Marisol Fernández.

El primer punt de l'ordre del dia, va ser la votació de l'acta del ple anterior del passat 31 de maig, i que va ser aprovat per unanimitat dels presents.

Com a segon punt de l'ordre del dia, es portava al ple la rectificació de l'inventari de l'Ajuntament a data 31 de desembre de 2020, on es regularitzen les entrades i sortides de béns del consistori. Aquest punt també va ser aprovat per unanimitat dels dotze regidors presents.

El tercer punt feia referència a l'aprovació del compte general del 2020, aquest és l'últim tràmit referent als pressupostos de l'exercici anterior, on s'aprova l'estat dels comptes després d'un període d'exposició públic, i que un cop finalitzat s'eleva a la Sindicatura de Comptes perquè en tingui coneixement. Aquest punt de l'ordre del dia va ser aprovat amb els vots a favor dels 7 regidors d'ERC presents, els dos del PSC, el regidor de Ciutadans i el regidor de Junts per Llinars, i només amb el vot en contra de la regidora del grup municipal del MALL.

Com a següent punt de l'ordre del dia es portava a votació una modificació de crèdit que es dotava de pressupost per a l'adequació de carrers, una partida per arranjar mancances del pavelló annex, així com l'adquisició de la rectoria de Sanata, i entre d’altres punts, una partida per substituir el pont del Castell Nou malmès per un camió fa unes setmanes. Aquesta modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots a favor dels Grups Municipals d’ERC, PSC i Junts per Llinars, el vot en contra de la regidora del MALL  i amb l'abstenció del regidor de Ciutadans.

L'últim punt de la part resolutiva era la modificació de la separata del traçat del projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell davant de l’empresa Flamagas, la construcció d’un pas soterrat peatonal a l’alçada del carrer Girona i l’asfaltament del parking de sorra de l’estació així com l’accés a l’empresa Flamagas. Aquest últim punt va ser aprovat per unanimitat dels presents.

Per finalitzar es retia comptes de les resolucions d'alcaldia i s'arribava als precs i preguntes, on cap grup municipal havia presentat per escrit cap prec ni pregunta.

La representant del grup municipal del MALL, va plantejar oralment diversos precs i preguntes que seran contestats per l'equip de govern de forma escrita.

Per últim afegim els punts de l'ordre del dia inclosos en aquest ple:

Punts ordre de dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31-05-2021.
2. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2020.
3. Aprovació del Compte General del Pressupost de l'any 2020.
4. Modificació de Crèdit 5/2021.
5. Aprovar la modificació de la separata del traçat del projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell situat en el PK 148/000 de la línia de la xarxa convencional Tarragona-Barcelona-França, situat al carrer Torrent Moix dins el terme municipal de Llinars del Vallès.
6. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
7. Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 28.07.2021 | 13:04