Acords del Ple ordinari del dia 27 de setembre de 2021

Dilluns, 4 d'octubre de 2021 a les 10:00

El passat 27 de setembre de 2021 a les 19 h tenia lloc la celebració d’una sessió plenària ordinària al Teatre Auditori de Llinars.

Aquesta sessió venia marcada per les notícies que ens arribaven els últims dies de l’illa de la Palma. L’alcalde, Martí Pujol, iniciava el Ple ordinari recordant i enviant suport i escalf a les víctimes afectades pel volcà, en nom de tots els grups municipals.

L’ordre del dia es veia alterat per la presentació, a última hora, d’una moció per part del grup municipal del PSC, que tractava sobre la condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI. Per poder incloure-la a l’ordre del dia primer calia aprovar la incorporació de la moció a l’ordre del dia, segons indica el ROF, i un cop aprovada per unanimitat dels regidors del ple, quedava inclosa com a punt número 6 de l’ordre del dia. 

Després d’aquesta votació s’iniciava l’ordre del dia. En primer lloc es procedia a la votació del primer punt del ple, l’acta de la sessió del ple del passat 26 de juliol, que quedava aprovada per unanimitat dels regidors presents.

El segon punt de l’ordre del dia era referent a l’adhesió de l’Ajuntament de Llinars a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), aquesta associació formada per la majoria de municipis de Catalunya que han optat per un tipus de gestió de l’aigua de caràcter públic i sense intermediaris. Compta amb el suport i adhesió de 49 membres, entre ajuntaments, empreses públiques i entitats. Un cop votat en ple, quedava aprovat amb els vots favorables de 12 regidors, amb l’excepció del regidor de Ciutadans que s’abstenia.

Com a tercer punt de l’ordre del dia es procedia a votar la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Aquesta modificació venia per la necessitat d’assignar les funcions d’un treballador jubilat que passaven així a un altre treballador, per aquesta raó amb la votació d’aquest punt se suprimia el lloc de treball i es modificava la denominació del lloc de treball al qual se li assignaven les funcions. El punt quedava aprovat amb els vots en contra de la regidora del grup municipal del MALL, l’abstenció dels dos regidors del grup del PSC i el regidor del grup municipal de C’s, i els vots favorables dels 8 regidors d’ERC i el regidor de JxLl.

Arribat el quart punt del ple, aquest corresponia a una modificació de crèdit, en aquesta modificació s’incloïen 20.000 € del romanent de tresoreria dels quals 10.000 € anaven destinats a la partida de mobiliari urbà per a la instal·lació de jocs infantils al parc de davant de l’escola bressol. I 10.000 € més anaven destinats al conveni amb el SOC. S’afegien també 26.000 € de subvenció d’institucions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona a partides per a la contractació de personal temporal per a diverses tasques d’Acció social i Ensenyament. Aquesta modificació s’aprovava amb els vots favorables dels 12 regidors dels grups municipals d’ERC, PSC, Ciutadans i Junts per Llinars, i l’abstenció de la regidora del grup municipal del MALL.

El següent punt de l’ordre del dia era l’aprovació de les festes locals per l’any 2022, que després dels vots favorables de tots els regidors recauran en el 8 i 9 de setembre.

Per finalitzar la part resolutiva, l’últim punt del ple era la moció en contra de la violència contra les persones del col·lectiu LGTBI, inclosa d’urgència a proposta del grup municipal del PSC, que va ser aprovada per unanimitat dels presents.

Arribada la part del ple dedicada a l’activitat de control, es donava compte de les resolucions d’alcaldia fins al 14 de desembre i de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2021. Cap grup municipal va presentar preguntes per escrit, les preguntes realitzades a l’equip de govern des del grup municipal del MALL es respondran per escrit abans de la següent sessió plenària ordinària.

Darrera actualització: 04.10.2021 | 14:39