Informació relativa als vehicles de mobilitat personal (patinets)

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 12:00

A causa de l'augment de vehicles de mobilitat personal que estan proliferant en zones urbanes, en les quals aquests vehicles s'han convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament per als ciutadans. Davant la confusió generada a la ciutadania per la gran quantitat de aparells, marques, models i variants, la Policia Local vol informar de manera resumida de la normativa que els afecta.

Què és un VMP

Un VMP és un vehicle d'una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny d'entre 6 i 25 km/h.  

No poden superar els 25 km/h. Si superen aquesta velocitat ja no són considerats VMP i  necessitaran altra documentació com a ciclomotor, motocicleta o directament no podran circular per la via pública. Si la velocitat és inferior a 6 km/h són considerats joguines.

Es recomana a tots els possibles usuaris que abans d’adquirir un “patinet” s’assegurin de la tipologia de vehicle que volen comprar, la conducció d’alguns d’aquests “aparells” pot arribar a ser constitutiu de delicte en determinades circumstàncies.

Vehicles no VMP

Queden exclosos d'aquesta contraprestació:

·         Vehicles sense sistema d’auto equilibri i amb selló..

·         Vehicles concebuts per a la competició.

·         Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

·         Vehicles inclosos en l'àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013: patinets amb seient, cicle del motor, ciclomotors de dues rodes.... Es recorda que aquests vehicles requereixen autorització administrativa per circular, circular i tenir una pòlissa d'assegurança, a més de l'ús del casc.

·         Com a norma general, els aparells que no superen la velocitat de 6 km/h es consideren joguines.

Els VMP no estan obligats a tenir autorització administrativa per conduir o conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es descomptarà cap punt del conductor quan quedi clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Comportaments sancionables:

·         Alcohol i drogues. Els usuaris de vehicles de mobilitat personal estan obligats a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues, sent castigats, amb la mateixa quantia econòmica que si conduïssin un altre vehicle, en cas de superar les taxes d'alcoholèmia (500 o 1.000 € segons taxa) o en cas que hi hagi presència de drogues al cos del conductor (1.000 €).

En cas de negar-se a sotmetre's a aquestes proves, en principi i llevat que la Fiscalia competent de la província pugui establir altres criteris per a una possible imputació per un delicte definit a l'article 379.2 del Codi Penal –que sempre serà d'aplicació preferent– seran denunciats com a infracció administrativa.

Si el conductor dóna positiu en alcohol o drogues, el VMP s'immobilitza, com és el cas de la resta de vehicles.

·       Ús del telèfon mòbil. Com que són conductors de vehicles, tenen prohibit conduir amb un telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació manualment. La sanció seria de 200 € (article 12.2.5B de la RGC).

·      Auriculars. També tenen prohibit conduir amb cascs o auriculars connectats a receptors o reproductors de so. Si es detecten, seran denunciats per aquest precepte amb 200 € (article 12.2.5A de la RGC).

·       Casc i altres elements de protecció. En absència en aquest moment d'una regulació del Reglament General de Circulació, l'ús d'aquests elements es regirà pel que disposa l'Ordenança Municipal corresponent. En el cas que l'Ordenança reguli l'ús obligatori de cascos, l'agent serà castigat amb 200 € (art. 118.1 de la RGC) i procedirà a la immobilització del vehicle d'acord amb l'article 104.1.c) del text refós de la Llei de Seguretat Viària. En el cas de Llinars no existeix hores d’ara aquesta obligació.

·         Tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants, ja que l'article 121 de la RGC  i l’ Ordenança Municipal de Circulació prohibeixen la circulació de qualsevol vehicle a les voreres (excepte monopatins, patins o dispositius similars que ho facin exclusivament al ritme d'una persona) sent castigat amb 200 €.

 ·         Sense passatger. Els VMP i altres vehicles elèctrics lleugers només autoritzen al transport d'una persona, de manera que la circulació amb dues persones o més en VMP està castigat amb una multa de 100 € (article 9.1.5.E de la RGC).

·        Peces reflectants o sistema d'il·luminació. Es considerarà conducció negligent i per tant castigada quan es realitzi conducció nocturna sense il·luminació ni roba ni elements reflectants, ja que en aquests casos, el conductor no pren la diligència necessària per ser vist per la resta de conductors ni la precaució necessària per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 € (article 3.1 de la RGC)

·         Parades i aparcaments. Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions pel que fa a les parades i estacionament d'aquests vehicles. En el cas de Llinars poden estacionar o parar als mateixos llocs que la resta de vehicles.

.         Sancions a menors. A les infraccions fetes per menors d’edat conduint un VMP es aplicable el que estableix l’article 82.b) de la LTSV referent a què quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

Darrera actualització: 09.07.2021 | 12:57