Informació relativa als vehicles de mobilitat personal (patinets)

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 12:00

CONDICIONS DE CIRCULACIÓ. ELS VMP TENEN PROHIBIT:

• Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones (art 121 RGC)

• Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle (art 9.1 RGC)

• Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP (art 18.2 RGC)

• Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP ( art 18.2 RGC)

• Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants ( art 3.1 RGC)


- ALCOHOL I DROGUES

Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.


- CASC I ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Atès que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt per als VMP en el RGC, de cara al control d’aquests elements de protecció, s’haurà de tenir en compte el que s’ estableixi a les corresponents ordenances municipals.


- PARADES I ESTACIONAMENT

Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del RGC.


- MENORS D'EDAT

A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP es aplicable el que estableix l’article 82.b) de la LTSV referent a què, quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals, o de fet, per aquest ordre, per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.
 

Es recomana a tots els possibles usuaris que abans d’adquirir un “patinet” s’assegurin de la tipologia de vehicle que volen comprar, la conducció d’alguns d’aquests "aparells" pot arribar a ser constitutiu de delicte en determinades circumstàncies.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 10:00