Ple ordinari el proper dilluns, 25 de març de 2019

Dijous, 21 de març de 2019 a les 14:00

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 19.30 h

La retransmissió del Ple es podrà seguir en directe des de la Sala de Plens en directe.

L'ordre del dia és el següent: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28-1-2019
2. Elecció del Jutge de Pau Titular
3. Expedient sancionador per infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'animals potencialment perillosos Sr. D.M.R.
4. Modificació de la plantilla de personal funcionari i de la relació de llocs de treball per l'any 2019
5. Modificació del Reglament de l'Arxiu Municipal per tal d'adaptar-lo al nou model aprovat per part de la Diputació de Barcelona
6. Aprovació del Pla Educatiu de Llinars del Vallès
7. Aprovació de l'adhesió a l'Aliança Educació 360
8. Desafectació d'un tram del camí rural públic conegut com a camí de Collsabadell a Can Freginals (part del camí núm. 15 de l'Inventari de Camins) i posterior permuta per un altre camí
9. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi
10. Moció presentada pels grups municipals d'ERC i PDeCAT per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases d'habitatge
11. Moció presentada pel grup municipal del PSC a favor de la creació d'una xarxa de carrils bici a Llinars
12. Moció presentada pel grup municipal MALL-CUP-PA per declarar Llinars del Vallès vila antifeixista
13. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària
14. Donar compte de la remissió del 4t trimestre de 2018 de l'execució pressupostària
15. Donar compte de la presentació al Ministeri de l'obligació de remissió anual del pressupost inicial 2019 així com de l'informe d'intervenció del compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
16. Donar compte de la presentació al Ministeri dels Plans Pressupostaris a mig termini 2020-2022, segons ordre HAP/2105/2012, que desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
17. Precs i preguntes

Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:26