Ple ordinari el proper dilluns, 27 de juliol de 2020

Divendres, 24 de juliol de 2020 a les 17:00

La sessió plenària tindrà lloc al Teatre Auditori a les 19 h.
El Ple serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25-05-2020. 

2. Revocació de dos títols d'Alcalde i Alcaldessa honorífics de la vila de Llinars. 

3. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2019. 

4. Aprovació inicial “Ad Cautelam” i pel supòsit que esdevingui ferma la sentència núm. 288/2019, de 5 de desembre de 2019, dictada pel jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona en el recurs 346/2017B, del canvi de la forma de gestió del servei públic de subministrament d'aigua del municipi, de gestió indirecta a gestió directa. 

5. Model de delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals, per tal d'ampliar la delegació i alhora confirmar i clarificar l'abast de la delegació de determinats ingressos de dret públic i modificar la delegació de funcions d'altres ingressos en la Diputació de Barcelona. 

6. Aprovació del Compte General del Pressupost de l'any 2019. 

7. Modificació de Crèdit 04/2020. 

8. Aprovació de les Festes Locals per a l'any 2021. 

9. Moció que presenta l'equip de govern per al compromís amb el turisme sostenible. 

10. Moció de suport a la necessitat de creació d'una comarca del Baix Montseny. 

11. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

12. Precs i preguntes del grup municipal del MALL. 

Darrera actualització: 28.07.2020 | 11:11