Restriccions i prohibicions a Llinars del Vallès per perill molt alt o extrem d'incendi forestal

Dimarts, 22 d'agost de 2023 a les 00:00

Hi ha alt perill de risc d'incendi a la major part del territori, a causa de les previsions meteorològiques adverses.

Llinars del Vallès entre els municipis a on s'apliquen prohibicions o limitacions.

La situació meteorològica i el fet que determinats municipis estiguin en la situació de perill molt alt o extrem en el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i que també s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA en determinats municipis, fa que sigui necessari prendre mesures restrictives o limitatives de diversa índole en atenció a aquesta situació.

Des de les 00.00 hores del 22 d'agost fins a les 00.00 hores del 25 d'agost de 2023 els municipis inclosos en el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals, se'ls aplicaran les següents prohibicions o limitacions:

1. Encendre foc en tots tipus d'espais oberts.

2. La suspensió temporal, per al període de vigència de la present Resolució, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.

3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.

4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, tret que l'organisme competent de l'Administració hagi d'autoritzar-ne expressament l'ús o resultin necessaris per a l'extinció d'incendis.

5. La introducció o ús de material pirotècnic.

6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi.

7. Les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, ja sigui per fer activitats o com inici d'una estada.

10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit

11. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat específiques.

12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l'horari comprés entre les 13 hores i les 20 hores.

13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

14. La suspensió de la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d'aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit.

15. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d'aquesta Resolució l'aplicació de totes aquestes mesures establertes en els punts anteriors.

16. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

 

Cal extremar precaucions i seguir els consells de seguretat, com mostra aquest vídeo. Davant qualsevol emergència o columna de fum, cal trucar al 112.

Diari Oficial de la Generalitat - Resolució per la qual s'estableixen restriccions en municipis de risc molt alt o extrem d'incendi forestal

Web del Departament d'Interior - Incendis forestals - Pla Alfa 

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.08.2023 | 17:14