Cost efectiu dels serveis (ITA 49)

(Indicador ITA: 49)

 

La Llei de bases de règim local estableix l'obligació per a totes les entitats locals d'Espanya de calcular i trametre al Ministeri d'Hisenda abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis obligatoris que presta, partint de les dades contingudes a la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents corresponents a l'exercici immediat anterior. 

El càlcul del cost efectiu dels serveis té en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis, d'acord amb les dades d'execució de despeses abans esmentades i és una Ordre ministerial la que recull els criteris de càlcul. 

Podeu consultar el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes i preus públics en el següent enllaç.

Darrera actualització: 21.06.2017 | 07:02
Darrera actualització: 21.06.2017 | 07:02