Joana Lorente i Nájar - ERC - Declaració d'activitats mandat 2019-2023


Tinent d'Alcalde

Regidora d'ensenyament i Acció Social

Membre de la Junta de Govern Local

Representant de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consell Escolar de l'Escola Damià Mateu
  • Consell Escolar de l'Escola Salvador Sanromà
  •  Consell Escolar de l'Institut Giola
  • Consell escolar de l'Escola Bressol Petits Estels
  • Consell Escolar Municipal
  • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Pla Integral sobre consums problemàtics de droga "El Tritó" del Baix Montseny
  • Consorcis de participació del municipi
  • Fundació Acció Baix Montseny
  • Aliança Educació 360

 

Declaració inicial:   11-06-2019

 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:

2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.

Càrrec:

Regidora d'Ensenyament i Acció Social

Organisme:

Ajuntament de Llinars del Vallès

              Retribució:                                en règim de dedicació parcial 40% (amb efectes de 15 de juny de 2019)

   

2.2 Altres activitats públiques.

2.2.1 Llocs, professions o activitats:

x Res a declarar en aquest epígraf

2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals:

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:

 Res a declarar en aquest epígraf

2.2.4 Altres càrrecs institucionals

 Res a declarar en aquest epígraf

2.3 Activitats privades.

2.3.1 Activitats per compte propi:

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3.2 Activitats per compte d’altri:

 x Res a declarar en aquest epígraf

2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:

x    Res a declarar en aquest epígraf

2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local:

 x  Res a declarar en aquest epígraf

 


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:38