Joana Lorente i Nájar - ERC - Declaració de béns mandat 2019-2023


Tinent d'Alcalde

Regidora d'ensenyament i Acció Social

Membre de la Junta de Govern Local

Representant de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consell Escolar de l'Escola Damià Mateu
  • Consell Escolar de l'Escola Salvador Sanromà
  •  Consell Escolar de l'Institut Giola
  • Consell escolar de l'Escola Bressol Petits Estels
  • Consell Escolar Municipal
  • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Pla Integral sobre consums problemàtics de droga "El Tritó" del Baix Montseny
  • Consorcis de participació del municipi
  • Fundació Acció Baix Montseny
  • Aliança Educació 360

 

Declaració inicial:   11-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

100%

2008

Donació

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Fiat

2019

Golf

2017

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

x  Res a declarar en aquest epígraf

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

x  Res a declarar en aquest epígraf

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

253,03 €

 

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x  Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:58