Ordenances fiscals 2020

Darrera actualització: 19.12.2019 | 14:05

Documents

pdf Ordenances fiscals 2020
1,2MB
pdf 1 01 -Ordenança fiscal 2020 general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret Públic Municipal
268,52KB
pdf 1 02 -Ordenança fiscal 2020 general reguladora de contribucions especial
114,21KB
pdf 1 03 -Ordenança fiscal 2020 reguladora dels preus públics
167,13KB
pdf 2 01 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de l'impost sobre béns immobles
142,79KB
pdf 2 02 -Ordenaça fiscal 2020 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
122,45KB
pdf 2 03 - Ordenança fiscal 2020 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
132,2KB
pdf 2 04 Ordenança fiscal 2020 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
149,09KB
pdf 2 05 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de l'impost sobre construccions installacions i obres
129,54KB
pdf 3 01 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
88,24KB
pdf 3 02 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per utilització de l'escut del municipi concessió de plaques i altres distintius
88,43KB
pdf 3 03 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a t
110,31KB
pdf 3 04 -Ordenaça fiscal 2020 reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri
30,76KB
pdf 3 05 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa perl subministrament d'aigua
95,47KB
pdf 3 06 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa de clavegueram
86,77KB
pdf 3.07 - Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
175,22KB
pdf 3 08-Ordenança fiscal 2020 reguladora de la llicència d'autotzxis i altres vehicles de lloguer
79,58KB
pdf 3 09 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa de serveis generals
75,89KB
pdf 3 10 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
92,62KB
pdf 3 11 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per la retirada i imobilitació de vehicles via pública
81,43KB
pdf 3 12 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
94,6KB
pdf 3 13 -Ordenança fiscal 2020 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial via pública
108,28KB
pdf 3 14 -Ordenança fiscal 2020 reguladora taxa ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies material de construcció runes
92,17KB
pdf 3 15 -ordenança fiscal 2020 reguladora taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
101,5KB
pdf 3 16 -Ordenança fiscal 2020 reguladora taxa ocupació subsòl sol i la volada via pública
109,35KB
pdf 3 17 -Ordenança fiscal 2020 reguladora taxa obertura de sondatges o rases terrenys públics
98,44KB
pdf 4 01 -Preu públic 2020 per la prestació del servei d'atenció domiciliària
91,39KB