Ordenances fiscals 2021

ORDENANCES FISCALS 2021

Darrera actualització: 04.01.2021 | 12:16

Documents

pdf Ordenances fiscals 2021
2,5MB
pdf 1.01.- OF general de gestio_inspeccio_i_recaptacio_ingressos_dret_public_municipals
448,43KB
pdf 1.02.-OF general reguladora de contribucions especials
207,96KB
pdf 1.03.-OF reguladora dels preus publics
651,25KB
pdf 2.01.-OF reguladora impost sobre bens immobles
358,34KB
pdf 2.02.-OF Impost sobre vehicles de traccio mecanica
313,37KB
pdf 2.03.-OF Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2021
380,92KB
pdf 2.04.-OF reguladora de impost sobre activitats economiques
474,88KB
pdf 2.05.-OF Impost sobre construccions, instal_lacions i obres
310,85KB
pdf 3.01.-OF reguladora de la taxa per expedicio de documents administratius
254,48KB
pdf 3.02.-OF Taxa per la utilitzacio escut del municipi, concessio de plaques i altres distintius 2021
136,44KB
pdf 3.03_ OF_Ordenanca_fiscal_reguladora_de_la_taxa_per_la_prestacio_de_serveis_d_intervencio_administrativa_en_l_activitat_dels_ciutadans_i_les_empreses_a_t
314,14KB
pdf 3.04.-OF reguladora de la taxa per prestacio de serveis de cementiri
266,5KB
pdf 3.05.-OF Taxa pel subministrament aigua
270,46KB
pdf 3.06.-OF reguladora de la taxa de clavegueram
154,26KB
pdf 3.07.-OF Taxa per la prestacio del serveis de gestio de residus municipals
266,28KB
pdf 3.08.-OF Taxa per llicencia d autotaxis i altres vehicles de lloguer
225,23KB
pdf 3.09.-OF reguladora de la taxa de serveis generals
136,59KB
pdf 3.10.-OF Taxa per la prestacio del servei urbanistic
247,74KB
pdf 3.11.-OF reguladora de la taxa per la retirada i imobilitzacio de vehicles via publica
149,2KB
pdf 3.12.-OF reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
258,31KB
pdf 3.13.-OF reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial via pública
281,59KB
pdf 3.14.-OF reguladora taxa ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes
258,27KB
pdf 3.15.-OF reguladora taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
293,47KB
pdf 3.16.-OF reguladora taxa ocupació subsòl, sol i la volada via pública
287,82KB
pdf 3.17.-OF reguladora taxa obertura de sondatges o rases terrenys públics
285,77KB
pdf 4.01.-OF Preu públic per la prestació del servei de teleassistència
226,71KB