Ordenances fiscals 2022

Darrera actualització: 03.10.2022 | 15:59

Documents

Ordenances fiscals 2022
1,6MB
1.01 - OF general de gestió inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic municipals
439,09KB
1.02 - OF general reguladora de contribucions especials
317,29KB
1.03 - OF reguladora dels preus públics
571,36KB
2.01 - OF reguladora de l'impost sobre béns immobles
311,84KB
2.02 - OF Impost sobre vehicles de tracció mecànica
298,13KB
2.03 - Ordenança Fiscal Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
341,39KB
2.04 - OF reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
516,17KB
2.05 Ordenança Fiscal Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
283,68KB
3.01 - OF reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
239,68KB
3.02 - OF taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
141,13KB
3.03 - OF reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls
279,43KB
3.04 - OF taxa per prestació de serveis de cementiri
249,45KB
3.05 - OF taxa pel subministrament d'aigua
272,45KB
3.06 - OF taxa de clavegueram
164,43KB
3.07 - OF taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
273,5KB
3.08 - OF taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
231,19KB
3.09 - OF taxa per serveis generals
135,98KB
3.10 - OF taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
250,5KB
3.11 - OF taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública
143,36KB
3.12 - OF taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
243,18KB
3.13 - OF taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrr
260,23KB
3.14 - OF taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
245,54KB
3.15 - OF taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
278,61KB
3.16 - OF taxa per l'ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
263,78KB
3.17 - OF taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
253,33KB
4.01 - OF preu públic per la prestació del servei de teleassistència
247,31KB