Ordenances fiscals 2023

 

Darrera actualització: 10.01.2023 | 11:41

Documents

ORDENANCES FISCALS 2023
2MB
1.01 Ordenança Fiscal general de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic municipals
428,14KB
1.02 Ordenança Fiscal general reguladora de contribucions especials
161,55KB
1.03 Ordenança Fiscal reguladora dels preus públics
459,65KB
2.01 Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
312,82KB
2.02 Ordenança Fiscal Impost sobre vehicles de tracció mecànica
281,67KB
2.03 Ordenança Fiscal Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
347,39KB
2.04 Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
496,74KB
2.05 Ordenança Fiscal Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
300,57KB
3.01 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
225KB
3.02 Ordenança Fiscal taxa per utilització de l'escut del municipi, concessió de plaques i altres distintius
129,52KB
3.03 OF taxa per prestació serveis intervenció administrativa en activitat ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable així com pels controls
265,21KB
3.04 Ordenança Fiscal taxa per prestació de serveis de cementiri
234,48KB
3.05 Ordenança Fiscal taxa pel subministrament d'aigua
248,9KB
3.06 Ordenança Fiscal taxa de clavegueram
232,86KB
3.07 Ordenança Fiscal taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
267,58KB
3.08 Ordenança Fiscal taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
223,53KB
3.09 Ordenança Fiscal taxa per serveis generals
121,84KB
3.10 Ordenança Fiscal taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
238,04KB
3.11 Ordenança Fiscal taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública
128,77KB
3.12 Ordenança Fiscal taxa per aprofitament especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments integrals d'interès general
230,06KB
3.13 OF taxa per utilització privativa o aprofitament especial via pública amb entrades de vehicles a través de voreres o qualsevol altre espai de domini públic local i reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega mercaderies
246,02KB
3.14 Ordenança Fiscal taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
231,66KB
3.15 Ordenança Fiscal taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys del comú
251,81KB
3.16 Ordenança Fiscal taxa per l'ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
251,67KB
3.17 Ordenança Fiscal taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública
240,48KB
4.01 Ordenança Fiscal preu públic per la prestació del servei de teleassistència
226,53KB

Enllaços