Ple de Constitució del dia 15 de juny de 2019

Ple de constitució de la nova Corporació municipal resultant de les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019 portat a terme al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.

En primer lloc es crea una mesa d’edat formada pel o per la regidor/a de més edat, el/la regidor/a de menys edat i la secretària accidental de la Corporació.

Acte seguit els regidors i regidores electes s’acrediten davant la mesa d’edat i realitzen el jurament del càrrec de regidor/a.  

Per últim, es procedeix a l’elecció de l’alcalde mitjançant la votació de tots els regidors i regidores.