Ple ordinari del dia 25 de novembre de 2019

19:00:52 - Martí Pujol Casals 19:00:52 - PRÈVIA. Declaració Institucional 25 de novembre 19:01:22 - Martí Pujol Casals 19:08:21 - 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 16 i 18 d'octubre de 2019 19:08:22 - M. Neus Puig Casademunt 19:08:40 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:09:24 - Martí Pujol Casals 19:09:48 - M. Neus Puig Casademunt 19:10:53 - Martí Pujol Casals 19:10:56 - 2. Expedient 3406/2019. Delegació de funcions a l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputaciió de Barcelona en matèria de gestió, liquidació, inspecció o recaptació dels rebuts de subministrament d'aigua potable al min 19:11:02 - M. Neus Puig Casademunt 19:13:43 - Martí Pujol Casals 19:13:55 - M. Neus Puig Casademunt 19:15:39 - Martí Pujol Casals 19:16:25 - Joan Ramon Bernabé 19:17:19 - Martí Pujol Casals 19:17:27 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:18:59 - Fidela Frutos Schwöbel 19:20:16 - Martí Pujol Casals 19:20:26 - M. Neus Puig Casademunt 19:20:38 - 3. Expedient 4679/2019. Aprovació del Pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2020 i aprovació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball 19:20:40 - M. Neus Puig Casademunt 19:23:37 - Josep Aixandri Tarré 19:31:38 - Joan Ramon Bernabé 19:38:28 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:40:23 - Fidela Frutos Schwöbel 19:46:33 - Martí Pujol Casals 19:46:38 - Fidela Frutos Schwöbel 19:48:14 - Jaume Majoral Ginesta 19:49:31 - M. Neus Puig Casademunt 19:49:46 - 4. Expedient 4912/2019. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia amb l'objectiu d'aconseguir finalitats polítiques 19:49:56 - Martí Pujol Casals 19:50:02 - M. Neus Puig Casademunt 19:50:19 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:56:33 - Martí Pujol Casals 19:56:55 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:57:18 - Josep Aixandri Tarré 20:00:17 - Joan Ramon Bernabé 20:06:09 - Fidela Frutos Schwöbel 20:16:07 - Jaume Majoral Ginesta 20:16:33 - M. Neus Puig Casademunt 20:16:51 - Martí Pujol Casals 20:16:55 - M. Neus Puig Casademunt 20:17:00 - 5. Expedient 4908/2019. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 20:17:21 - 6. Expedient 4681/2019. Donar compte de la remisisió al 3r trimestre de 2019 de l'execució pressupostària 20:17:43 - M. Neus Puig Casademunt 20:18:07 - 7. Expedient 4922/2019. Donar compte al ple del Pla Anual Financer de l'exercici 2019 20:18:35 - M. Neus Puig Casademunt 20:18:38 - 8. Expedient 4682/2019. Donar compte al Ple de la remissió del cost efectiu dels serveis de les entitats locals per l'exercici 2018 20:18:52 - M. Neus Puig Casademunt 20:19:13 - Martí Pujol Casals 20:19:28 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:21:41 - Martí Pujol Casals 20:21:54 - Joan Ramon Bernabé 20:22:59 - Fidela Frutos Schwöbel 20:24:59 - PRECS I PREGUNTES 20:25:03 - Martí Pujol Casals 20:25:40 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:27:34 - Joana Lorente Nájar 20:27:58 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:29:01 - Josep Aixandri Tarré 20:29:24 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:29:30 - Martí Pujol Casals 20:30:28 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:31:24 - Pere Grivé Martínez 20:32:31 - Martí Pujol Casals 20:33:34 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:33:46 - Martí Pujol Casals 20:34:08 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:35:35 - Martí Pujol Casals 20:36:09 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:37:11 - Fidela Frutos Schwöbel 20:37:22 - Martí Pujol Casals 20:37:47 - Fidela Frutos Schwöbel 20:38:40 - Martí Pujol Casals 20:38:40 - Fidela Frutos Schwöbel 20:39:34 - Josep Aixandri Tarré 20:39:45 - Fidela Frutos Schwöbel 20:40:28 - Josep Aixandri Tarré 20:41:01 - Martí Pujol Casals 20:44:13 - Fidela Frutos Schwöbel 20:46:54 - Martí Pujol Casals 20:47:25 - Fidela Frutos Schwöbel 20:49:33 - Josep Aixandri Tarré 20:51:34 - Martí Pujol Casals 20:52:29 - Fidela Frutos Schwöbel 20:54:46 - Martí Pujol Casals 20:55:49 - Fidela Frutos Schwöbel 20:56:00 - Martí Pujol Casals 20:56:28 - Fidela Frutos Schwöbel 20:57:02 - Martí Pujol Casals 20:57:21 - Fidela Frutos Schwöbel 20:57:53 - Joana Lorente Nájar 20:58:08 - Fidela Frutos Schwöbel 20:58:55 - Martí Pujol Casals 21:00:44 - Fidela Frutos Schwöbel 21:01:40 - Martí Pujol Casals 21:03:13 - Fidela Frutos Schwöbel 21:05:18 - Martí Pujol Casals 21:06:39 - Fidela Frutos Schwöbel 21:08:35 - Pere Grivé Martínez 21:09:08 - Fidela Frutos Schwöbel 21:09:27 - Martí Pujol Casals 21:09:28 - Fidela Frutos Schwöbel 21:09:38 - Martí Pujol Casals 21:09:48 - Fidela Frutos Schwöbel 21:14:00 - Pere Grivé Martínez 21:15:42 - Fidela Frutos Schwöbel 21:16:25 - Pere Grivé Martínez 21:18:30 - Fidela Frutos Schwöbel 21:18:56 - Martí Pujol Casals 21:20:41 - Fidela Frutos Schwöbel 21:21:12 - Martí Pujol Casals 21:22:59 - Fidela Frutos Schwöbel 21:23:33 - Martí Pujol Casals 21:23:56 - Fidela Frutos Schwöbel 21:24:14 - Martí Pujol Casals 21:25:21 - Fidela Frutos Schwöbel 21:28:52 - Martí Pujol Casals