Assessor de comunicació

El lloc de treball d'ASSESSOR DE COMUNICACIÓ té atribuïdes les funcions següents:

  • Relació amb els mitjans de comunicació.
  • Comunicació externa de l'Ajuntament.
  • Producció dels mitjans de comunicació periòdics municipals.
  • Organització de campanyes de comunicació.
  • Coordinar la distribució d'avisos i convocatòries als veïns afectats per alguna obra o projecte.
  • Coordinar la comunicació en situació d'emergència.
  • Gestionar l'arxiu d'imatges.
  • Acompanyar a l'equip de govern el els actes i esdeveniments que ho requereixi.
  • Coordinar-se amb l'equi8p de Govern en aquells actes rellevants en què es consideri necessari.

La dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit.  Així mateix, el desenvolupament de lloc de treball estarà sotmès a la normativa d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

La retribució anual es fixa, per a tots els conceptes en 40.000,00 euros bruts anuals distribuïts en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.   Aquest import s'incrementarà cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de Pressupostos generals de l'Estat per a les retribucions del personal del sector públic.

(Aprovat en el Ple ordinari del dia 25 de setembre de 2023)

 


  • Mitjançant decret d'alcaldia de data 26 de setembre de 2023 es va nomenar al Sr. Jaume Ventura Busquets per ocupar el lloc de treball d'Assessor de Comunicació.

 

Darrera actualització: 05.02.2024 | 18:07