Participació ciutadana en l’elaboració prèvia a l’avantprojecte d’ordenança de recollida selectiva de residus porta a porta de Llinars del Vallès (Finalitzat)

Aquest procés participatiu ha estat obert des del dia 11 d'octubre fins el dia 3 de novembre de 2021.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment de l'elaboració de l’avantprojecte d’ordenança de recollida selectiva de residus porta a porta de Llinars del Vallès i d'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de normes, es du a terme una consulta pública per recollir la opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives per la futura normativa en relació a:

 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb l'aprovació de la norma
 2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 3. Els objectius de la norma
 4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Podeu fer arribar les vostres opinions sobre els aspectes plantejats accedint i complimentant el següent formulari fins el dia 2 de novembre de 2021 (inclòs)

 

 Nom provisional de la norma

Ordenança reguladora de la recollida selectiva de residus porta a porta de Llinars del Vallès

 

  Antecedents de la norma

Ordenança de civisme de Llinars del Vallès
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

L’Ajuntament de Llinars del Vallès té implantat com a servei de recollida de residus domèstics el sistema conegut com a porta a porta. És mitjançant aquest sistema que es pretén generar una filosofia basada en la promoció de la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus possibilitant al màxim, la separació en origen.

Tanmateix, tal com es recull en la línia 4.3. del Projecte d’Actuació de Mandat per a la legislatura 2019-2023, el qual va esdevenir aprovat per acord del Ple de la Corporació de data 27 de gener de 2020, l’equip de Govern té la voluntat d’augmentar la sostenibilitat del poble i per aquest motiu una de les línies d’actuacions tenen relació amb minimitzar els residus que genera la ciutadania i més concretament, aquest objectiu específic està encaminat a:

 • Eliminació dels contenidors de la via pública i introducció del sistema de recollida porta a porta.
 • Realització d’una campanya de sensibilització sobre el reciclatge (la gestió i reducció de residus).
 • Organització de campanyes conjuntes amb les escoles per fomentar el reciclatge.
 • Establiment de sancions o conductes que vagin en contra del reciclatge.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

En l’exercici de la potestat reglamentària, les Administracions Públiques actuaran d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. L’ordenança com a eina jurídica, permetrà la determinació dels elements necessaris per tal de fer front als grans reptes de futur com són la reducció de la generació de residus i el seu impacte en el medi, la valorització, la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquest procés participatiu que s’ha de seguir i determinat en la normativa, també permet i té com a objecte establir el marc de participació entorn la política de neteja de residus i ofereix un espai de debat per tal d’enriquir el text de l’ordenança, aportant idees, solucions i sinèrgies

Els objectius de la norma                     

Mitjançant l’elaboració de l’ordenança reguladora del servei de recollida selectiva porta a porta al municipi de Llinars del Vallès es pretenen establir els mecanismes i condicions que han de permetre assolir una gestió sostenible dels residus, fent menció específica a la necessitat de fer un bon ús dels serveis municipals relacionats amb la prevenció i gestió dels residus, fomentar la reducció en la generació de residus i incentivar l’increment de la separació i correcte reciclatge d’aquests. D’altra banda, l’ordenança pretén establir mecanismes correctors i sancionadors, els quals quedin degudament contemplats en aquesta.

 

Per això, el text definitiu de l’ordenança haurà de constituir un nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en les línies següents:

 

 • Procurar i sensibilitzar per tal que la ciutadania de Llinars del Vallès fomenti el reciclatge i la reducció dels diferents residus.
 • Des dels òrgans competents i a aquells tercers als que se’ls hi encomani, que es dugui a terme campanyes informatives pels veïnats o nucli de la població per tal d’explicar les especificitats del procés.

També, la ordenança reguladora permetrà:

 • Especificar les particularitats del sistema de recollida selectiva establert.
 • Definir les obligacions de la ciutadania en relació amb la separació i lliurament de residus per afavorir el reciclatge i el compliment de jerarquia.
 • Establir les potestats d’inspecció i sanció.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores     

Pel que fa a les possibles solucions reguladores, es fa necessària l’elaboració de l’ordenança atès que es considera imprescindible per aportar un marc legal en l’àmbit de la recollida de residus selectiva porta a porta al municipi de Llinars del Vallès.

Darrera actualització: 08.11.2021 | 10:11