Participació ciutadana en l'elaboració prèvia de la modificació del Reglament del Cementiri Municipal de Llinars del Vallès (Finalitzat)

Aquest procés participatiu ha estat obert des del dia 14 d'octubre fins el dia 7 de novembre de 2021.

 

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment de l'elaboració de la modificació del Reglament de Cementiri de Llinars del Vallès i d'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de normes, es du a terme una consulta pública per recollir la opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives per la futura normativa en relació a:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb l'aprovació de la norma
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  3. Els objectius de la norma
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Podeu fer arribar les vostres opinions sobre els aspectes plantejats accedint i complimentant el següent formulari fins el dia 5 de novembre de 2021 (inclòs)

 

 Nom provisional de la norma

 Reglament del Cementiri Municipal de Llinars del Vallès

 

  Antecedents de la norma

Reglament del Cementiri Municipal de Llinars del Vallès (aprovat per Ple de data 29 de novembre de 2001)
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

L’Ajuntament de Llinars del Vallès amb la modificació del reglament del cementiri municipal pretén donar millores a les diverses casuístiques que han anat apareixent d’ençà l’aprovació del reglament vigent.

És per aquest motiu, que algunes de les modificacions que es consideren necessàries són: preveure la possibilitat de la transmissió dels nínxols per actes inter vivos, regular l’exclusió de la transacció mercantil, establir i regular la designació de beneficiaris, així com totes aquelles altres qüestions i particularitats que siguin considerades com adients a incorporar-se en el nou text.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

En l’exercici de la potestat reglamentària, les Administracions Públiques actuaran d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. El reglament com a eina jurídica, permetrà la determinació dels elements necessaris que han de ser útils tant pels interessats com per a l’Administració.
Aquest procés participatiu que s’ha de seguir i determinat en la normativa, també permet i té com a objecte establir el marc de participació aportant idees, solucions i sinèrgies.

Els objectius de la norma             

Mitjançant la modificació del reglament del cementiri municipal de Llinars del Vallès es pretén aconseguir com a objectiu el ja exposat en la lletra a) i per tant el que es pretén és articular un reglament més eficient i eficaç que doni resposta a les particularitats sorgides.
Per això, el text definitiu del reglament haurà de constituir un nou instrument vàlid i Codi Validació: 6XQDSMEZQKGHFNGD9NDHYDPGK | Verificació: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5
INFORME SECRETARIA
Número: 2021-0338 Data: 13/10/2021
actualitzat que permetrà avançar en les línies següents:

  • Millorar la celeritat dels procediments administratius.
  • Donar resposta a les particularitats de la ciutadania.
  • Realitzar una adequació al text vigent.

També, el reglament regulador permetrà:

  • Definir els drets, deures i obligacions dels interessats, persones beneficiàries i altres.
  • Establir les potestats d’inspecció i sanció.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores     

Pel que fa a les possibles solucions reguladores, es fa necessària l’elaboració de la modificació del reglament atès que es considera imprescindible per aportar un marc legal en l’àmbit de competència del cementiri municipal, la qual queda recollida com a competència pròpia municipal de conformitat amb l’article 25.2 k) de la Llei de Bases del Règim Local, aprovada per la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Darrera actualització: 08.11.2021 | 10:06