Declaració de Conformitat - ENS

Vist que s’ha realitzat una auditoria interna amb l’objectiu de conèixer el grau de complimentdels requisits de Seguretat establerts per l’Esquema Nacional de Seguretat i lescorresponents Lleis associades, segons el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual esregula l’Esquema Nacional de Seguretat.
Vist que l’informe de l’esmentada auditoria interna de data 15 de novembre de 2022 conclou que el grau de compliment de l’estat d’adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat és òptim i s’ha superat el procés d’autoavaluació conforme amb les exigències del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener i el Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

Adjunt podeu veure la Declaració de Conformitat amb data del 22 de desembre de 2022.

Darrera actualització: 17.03.2023 | 11:02
Darrera actualització: 17.03.2023 | 11:02