Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

>D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques; i d'acord amb la llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals 3/2018 de 7 de desembre.

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

Quí és el delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa, de manera independent, el compliment de la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i el compliment de la normativa de protecció de dades.

De conformitat amb l'article 37.7 del Reglament /UE 2016/679) de 27 d'abril relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, es fa públic que, mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 29 d'octubre de 2018, es va designar com a delegat de protecció de dades (DPD) de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, al Sr. Xavier Berga Congost (Nextret Ciberseguridad SL,)

Podeu contactar mitjançant el tràmit de seu electrònica o per correu electrònic:  rgpd@llinarsdelvalles.cat 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)

Segons l'article 39 del RGPD, les funcions del delegat de protecció de dades són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la consciencació i la formació dl personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisasr-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
  • Cooperar amb l'autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.


Respecte l’exercici d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Llinars del Vallès


• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada


• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada


• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

 

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.


• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica


• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.


• L’Ajuntament de Llinars del Vallès denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

- Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
- Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries
- La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

 

• A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

- Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
- Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
- En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies a la seva pàgina Web. La cookie és un petit arxiu de text que emmagatzema informació sobre l’usuari. La cookie emmagatzemada en el disc dur del servidor solament pot ser llegida per aquest lloc web. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus.

Les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador de forma temporal o fins que vostè les elimini.
 

Cookies de Tercers

Aquest lloc web utilitza com a sistema d’estadístiques Google Analytics. Aquesta solució pot utilitzar cookies per analitzar el que succeeix a la nostra pàgina web. A més, l’ús de Cookies ens permet analitzar i millorar el rendiment de les comunicacions publicitàries, així com mesurar l’eficàcia dels diferents suports que componen una campanya.

Pot obtenir més informació sobre la política de privadesa de de Google Analytics al següent enllaç:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Darrera actualització: 10.10.2022 | 16:43
Darrera actualització: 10.10.2022 | 16:43