El Ple Municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està integrat per tots els regidors/regidores i presidit per l'alcalde.

Correspon al ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi.  Principalment el ple ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a:

  • - Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • - La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
  • - L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • - Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • - Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
  • - La creació i implementació de nous serveis municipals.
 
Formen part del Ple Municipal tots els membres del Consistori.

Les sessions ordinàries del ple municipal tenen caràcter bimensual i es celebren l'últim dilluns dels mesos senars del calendari, a les 7 de la tarda.(Aprovat Ple 1 de juliol de 2019)

 

 

Darrera actualització: 14.02.2022 | 17:31