Antoni Garcia i Estevan - ERC - Declaració d'activitats mandat 2019-2023


Regidor de Treball i Promoció Econòmica

Representant de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Fons català de cooperació al desenvolupament
  • Consorci LOCALRET
  • Xarxa local de consum
  • Consorci de Promoció Enoturística del Territori Denominació Origen d'Alella
  • Consell Escolar Municipal

 

Data modificació declaració inicial:   30-09-2019

 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:

2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.

 

Càrrec:

Regidor de Treball i Promoció Econòmica

Organisme:

Ajuntament de Llinars del Vallès

              Retribució:                    Règim de dedicació parcial 40% (amb efectes 15 de juny de 2019)

            

2.2 Altres activitats públiques.

2.2.1 Llocs, professions o activitats:

x Res a declarar en aquest epígraf

2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals:

 Res a declarar en aquest epígraf

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:

 x Res a declarar en aquest epígraf

2.2.4 Altres càrrecs institucionals

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3 Activitats privades.

2.3.1 Activitats per compte propi:

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3.2 Activitats per compte d’altri:

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:

          x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local:

          x Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:45