Jaume Majoral i Ginesta - JuntsxLlinars - Declaració de béns mandat 2019-2023


Tinent d'Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Representant de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consell Escolar Municipal

 

Declaració inicial:   13-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

50%

2003

Obra nova

Finca urbana

100%

2005

Herència

Local

50%

2006

Compra

Finca urbana

50%

2017

Compra

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Peugeot

2017

Toyota

2007

Bmw

2017

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

x Res a declarar en aquest epígraf

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Valor nominal

14.550 €

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

76.542 €

 

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:50