Joan Ramon Bernabé - PSC - Declaració de béns mandat 2019-2023


Regidor Grup Municipal PSC-CP

Portaveu del Grup Municipal PSC-CP

Cap de l'Oposició

Representant de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consell Escolar Municipal

 

Declaració inicial:  14-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

33%

2010

Compra/venda

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Volkswagen

2006

Piagio

2017

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

x Res a declarar en aquest epígraf

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

x Res a declarar en aquest epígraf

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

4.333,21 €

 

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:52