Josep Aixandri i Tarré - ERC - Declaració d'activitats mandat 2019-2023


Tinent d'Alcalde

Regidor d'Hisenda, Administració i Seguretat Ciutadana

Regidor dels barris de Sant Josep, Sant Carles i Pla Morató

Membre de la Junta de Govern Local

Portaveu del Grup Municipal d'ERC


 

Declaració inicial:   11-06-2019

 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:

2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.

 

Càrrec:

Regidor d'Hisenda, Administració i Seguretat Ciutadana

Organisme:

Ajuntament de Llinars del Vallès

           Dieta/Indemnització:                           per assistència

 

2.2 Altres activitats públiques.

2.2.1 Llocs, professions o activitats:

x Res a declarar en aquest epígraf

2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals:

x Res a declarar en aquest epígraf

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:

Concepte:

Jubilació

2.2.4 Altres càrrecs institucionals

 Res a declarar en aquest epígraf

2.3 Activitats privades.

2.3.1 Activitats per compte propi:

x  Res a declarar en aquest epígraf

2.3.2 Activitats per compte d’altri:

 Res a declarar en aquest epígraf

2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:

 Res a declarar en aquest epígraf

2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local:

 Res a declarar en aquest epígraf

 


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:40